INFORMACE A PODMÍNKY O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, MARKETING A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK

Tento dokument poskytuje zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům (dále jen „Subjekt údajů“)   firmy  Ing. Zbyněk Malínek – MARST,  IČO 445 35 902  se  sídlem Postoloprtská 382, 439 02  Cítoliby (dále jen „Správce“)  informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících,  jak předpokládá čl. 12  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je firma  Ing. Zbyněk Malínek – MARST,   IČO 445 35 902

Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:

poštovní adresa:  Postoloprtská 382, 439 02  Cítoliby

e-mail: info@marst.cz

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

 • IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO SMLUVNÍ VZTAHY

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi naší firmou a vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o váš akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod. Jde i o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob.

Kontaktní údaje  zejména telefonní číslo a  e-mail (váš a vašich zástupců či pověřených osob) zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat.

 • ÚDAJE O ZBOŽÍ, ZAKÁZKÁCH A SLUŽBÁCH A DODACÍ ÚDAJE

Zpracováváme údaje o tom, jaké služby, zakázku či zboží si u nás objednáváte a adresu, kam má být zboží doručeno nebo zakázka namontována. Zpracováváme také poskytnuté fotografie, videa, výkresy a náhledové obrázky, které jsou nutné pro výrobu dané zakázky.

 • FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ  ÚDAJE

Zpracováváme údaje, jako jsou vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupení zboží či službě (zakázce) a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, jak nám ukládá zákon.

Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu, abychom mohli identifikovat vaše platby.

 • ÚDAJE Z KOMUNIKACE MEZI FIRMOU A ZÁKAZNÍKEM

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi firmou a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů a další údaje, které subjekt údajů správci poskytl.

 • DATABÁZE ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ

Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla  nebo místa podnikání,  telefonní číslo  a         e-mail. Tyto  údaje  využíváme  ke  komunikaci, k plnění smluv a  uzavírání smluv nových,            k řešení reklamací a servisu.

Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně)

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli dodat zboží/zakázku nebo poskytovat službu. Jsou to i případy, kdy sjednáváme novou smlouvu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmů  atp.

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ A ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje používáme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám ukládají právní předpisy nebo je potřebujeme k ochraně našich práv.

Např.                                                                                                                                                         Faktury se uchovávají 5 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 5 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy (zákon o účetnictví a daňový zákon)

Po dobu 3 – 5 let uchováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.

Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.

 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, i údaje od třetích stran.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem v papírové podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv včetně práva požadovat od Správce:

 • přístup ke svým osobním údajům
 • opravu nebo výmaz osobních údajů
 • omezení zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v tomto Dokumentu.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení nebo zjednání nápravy.                 Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní adresu Správce: info@marst.cz

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,  www.uoou.cz.

 1. ZÁVĚR

Tato pravidla se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tyto podmínky pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách www.marst.cz